το Έργο e-patterns

Γιατί;

Οι μικρές ΜΚΟ (<15 άτομα προσωπικό) στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυξανόμενα λειτουργικά κόστη όσον αφορά την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για δημόσιους πόρους και τη μειωμένη κυβερνητική υποστήριξη, ιδίως σε χώρες που υποφέρουν από εθνικισμό και περιοριστικούς νόμους. Οι ΜΚΟ έχουν υψηλότερα κόστη διαχείρισης και λιγότερη αναγνώριση (ιδίως όσον αφορά την υποστήριξη προσφύγων).

Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα σχέδιο για την προστασία των Ευρωπαϊκών αξιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΚΟ, δημιουργώντας ένα νέο Ταμείο της ΕΕ «Δικαιοσύνη, Δικαιώματα και Αξίες», με στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση των πολιτών που αντιμετωπίζουν αρκετές απειλές σε πολλά κράτη. Στην πραγματικότητα, όπως δήλωσε και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το ίδιο έτος, οι Ευρωπαϊκές κοινωνικές ομάδες απέχουν πολύ από το να πετύχουν μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Αυτό οφείλεται σε βραχυπρόθεσμα έργα ή σε μη ειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, κάθε χρόνο οι μικρές ΜΚΟ έρχονται αντιμέτωπες με την «παραίτηση», καθώς δεν μπορούν να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές, κάτι το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί στην Ευρώπη και είναι ιδιαίτερα εμφανές στα νότια κράτη.

Το Έργο αφορά κατά κύριο λόγο τα δραματικά δεδομένα σχετικά με την χρηματοοικονομική και ψηφιακή εκπαίδευση. Ένας στους τρεις Ευρωπαίους ενηλίκους δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένος, ώστε να καταφέρει να αποκτήσει ικανοποιητικές ψηφιακές ικανότητες ή επαρκή χρηματοοικονομική παιδεία.

Το e-PATTERNS (ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων που αφορούν τις πρακτικές συγκέντρωσης κεφαλαίων και την ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στη διαχείριση ΜΚΟ) επικεντρώνεται στην υποστήριξη εργαζομένων (>30 ετών) μικρών ΜΚΟ με χαμηλές δεξιότητες στον τομέα των ΤΠΕ και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού (σύνταξη προϋπολογισμών, προγραμματισμός δράσεων, επιλογή προϊόντων/επωνυμία), προκειμένου να αναπτύξουν στρατηγικές ικανότητες για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, οι οποίες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη οποιουδήποτε κοινωνικού έργου. Το φύλο κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δραματική, τόσο στην Ιταλία όσο και στις υπόλοιπες χώρες των εταίρων.
Η συγκέντρωση κεφαλαίων (ως χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός) απαιτεί μια ευρεία προσέγγιση. Οι επιχειρηματικές τεχνικές, η οικονομική ανάλυση, η ψηφιακή γνώση και η επωνυμία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη κοινωνικών έργων. Οι μικρές ΜΚΟ συχνά βλέπουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων ως ένα δύσκολο εργαλείο για να χρηματοδοτήσουν κάτι και όχι σαν μια μόνιμη στρατηγική δραστηριότητα, που αξιοποιεί στρατηγικές επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομική και ψηφιακή τοποθέτηση, καθώς και ψηφιακές τεχνικές μάρκετινγκ.

Τι?

Το Έργο e-PATTERNS στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενήλικων επαγγελματιών μικρών ΜΚΟ (>30 ετών) για να υποστηρίξουν το έργο τους στη συγκέντρωση κεφαλαίων και τη στρατηγική ψηφιακή τοποθέτηση, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, αναπτύσσοντας μια ψηφιακή πλατφόρμα για το στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμων έργων, και ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για την καταγραφή του επιπέδου ψηφιοποίησης του οργανισμού.
Το Έργο σκοπεύει να υποστηρίξει τις δράσεις μικρών ΜΚΟ στις χώρες των εταίρων, βελτιώνοντας επίσης την ευελιξία εργασίας των ενηλίκων σε μικρές ΜΚΟ, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα hop-in / hop-out σε σχέση με την αγορά εργασίας.

Πώς;

Το e- PATTERNS στοχεύει στην:

  • Εκπαίδευση ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε ό,τι αφορά τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω απλούστερων εργαλείων ΤΠΕ, αναπτύσσοντας ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο συνδεδεμένο με το Open Badges System (OBS), το οποίο θα δοκιμαστεί/ολοκληρωθεί μέσω δύο ειδικών εκπαιδευτικών συνεδριών κατά τη διάρκεια του Έργου
  • Υποστήριξη τοπικών έργων μέσω προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων συγκέντρωσης κεφαλαίων (ή μέσω crowdfunding, δημιουργίας συνεταιρισμών, σχεδιασμό προϋπολογισμού κ.λπ.), για την ενίσχυση του αντίκτυπου των μικρών ΜΚΟ
  • Δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα φιλοξενεί ένα διαδραστικό ψηφιακό εργαλείο για την καθοδήγηση των χρηστών στην απόκτηση βασικών γνώσεων οικονομικής διαχείρισης και στη σχεδίαση πλάνου για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, μέσω της οποίας θα μπορούν να εκπαιδευτούν/συμβουλευτούν/προσανατολισθούν καλύτερα. Τα εκπαιδευτικά προσόντα θα πιστοποιηθούν μέσω του Open Badge System.
  • Ανάπτυξη ενός εργαλείου αυτό-αξιολόγησης για το ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών ΜΚΟ, το οποίο θα βοηθάει στον καθορισμό τομέων εργασίας και εκπαιδευτικών μοτίβων μέσα στους ίδιους τους οργανισμούς.

Κύριος στόχος του Έργου είναι η ενδυνάμωση των μικρών ΜΚΟ σε τοπικό επίπεδο και η βελτίωση της διαχείρισης, της εφαρμογής και της ολοκλήρωσης τους, προκειμένου να μπορέσουν διατηρηθούν «ζωντανοί» στο Ευρωπαϊκό δημοκρατικό σύστημα.