το έργο e-patterns

Γιατί;

Οι μικρές ΜΚΟ (μΜΚΟ – λιγότερα από 15 άτομα προσωπικό) στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυξανόμενα  λειτουργικά  κόστη όσον αφορά την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, αυξανόμενο  ανταγωνισμό για δημόσιους πόρους και μειωμένη κυβερνητική υποστήριξη, ιδίως σε χώρες που υποφέρουν από εθνικισμό και περιοριστικούς νόμους. Οι μΜΚΟ έχουν υψηλότερα κόστη διαχείρισης και λιγότερη αναγνώριση (ιδίως όσον αφορά την υποστήριξη προσφύγων).

Την ίδια στιγμή, το 2018 η Επιτροπή της ΕΕ ξεκίνησε ένα σχέδιο για την προστασία των Ευρωπαϊκών αξιών με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΚΟ, δημιουργώντας ένα νέο Ταμείο Δικαιοσύνης, Δικαιωμάτων και Αξιών με στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση των πολιτών που αντιμετωπίζει αρκετές απειλές σε πολλά κράτη μέλη. Στην πραγματικότητα, όπως δήλωσε και η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το ίδιο έτος, οι Ευρωπαϊκές κοινωνικές ομάδες απέχουν πολύ από το να πετύχουν μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση – αυτό εκφράζεται σε βραχυπρόθεσμα έργα ή σε μη ειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με τη συγκέντρωση χρημάτων. Ως εκ τούτου, κάθε χρόνο μΜΚΟ έρχονται αντιμέτωπες με την παραίτηση καθώς δεν μπορούν να προγραμματίσουν μακροπρόθεσμα  – κάτι το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί στην Ευρώπη και είναι ιδιαίτερα εμφανές στα νότια κράτη.

Το έργο αφορά κατά κύριο λόγο τα δραματικά δεδομένα σχετικά με την οικονομική και ψηφιακή εκπαίδευση – 1 στους 3 Ευρωπαίους ενηλίκους δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένος ώστε να καταφέρει να αποκτήσει ικανοποιητικές ψηφιακές ικανότητες ή επαρκή χρηματοοικονομική γνώση.

Το e-PATTERNS (πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης για την εξειδίκευση στην πρακτική συγκέντρωσης κεφαλαίων, χρηματοοικονομικής ψηφιακής παιδείας στη διαχείριση ΜΚΟ) θέλει να υποστηρίξει μη επαρκώς εξοπλισμένους επαγγελματίες μΜΚΟ  σε  Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών  (30+ ετών) που πρέπει να εκπαιδευτούν και να βελτιωθούν στις τεχνολογίες αυτές  και στην χρηματοοικονομική γνώση (προϋπολογισμός, προγραμματισμός , επιλογή προϊόντων (μάρκα) και χρήση ανεξάρτητων συμβουλών) για την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων στη συγκέντρωση κεφαλαίων, ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη οποιουδήποτε κοινωνικού έργου. Το φύλο κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δραματική, τόσο στην Ιταλία όσο και στις υπόλοιπες χώρες εταίρους.

Η συγκέντρωση χρημάτων (ως χρηματοοικονομική γνώση) απαιτεί μια ευρεία προσέγγιση – επιχειρηματικές τεχνικές, οικονομική ανάλυση, ψηφιακή γνώση και το branding είναι απαραίτητα για τα κοινωνικά έργα. Διαφορετικά, οι μΜΚΟ συχνά βλέπουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων ως ένα περιορισμένο εργαλείο για να χρηματοδοτήσουν κάτι και όχι σαν μια μόνιμη στρατηγική δραστηριότητα που αξιοποιεί στρατηγικές επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομική και ψηφιακή τοποθέτηση καθώς και ψηφιακές τεχνικές μάρκετινγκ.

Τι είναι?

Το epatterns  στοχεύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των ενήλικων επαγγελματιών μΜΚΟ (30+ ετών) για να υποστηρίξουν το έργο τους στη συγκέντρωση χρημάτων και τη στρατηγική ψηφιακή τοποθέτηση μέσω νέων τεχνολογιών, αναπτύσσοντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα για να βοηθήσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εξέλιξη των έργων με βιώσιμο τρόπο, δημιουργώντας επίσης ένα εργαλείο αυτό αξιολόγησης για την ανάλυση της κατάστασης της ψηφιοποίησης εντός του οργανισμού.

Πράγματι, το έργο θέλει να υποστηρίξει τα σημαντικά έργα μΜΚΟ στην χώρα κάθε εταίρου, βελτιώνοντας επίσης την ευελιξία εργασίας των ενηλίκων σε μΜΚΟ που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα hop-in / hop-out σε σχέση με την αγορά εργασίας.

Πως;

Οι στόχοι του e-patterns είναι

  • Εκπαίδευση ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό / συγκέντρωση χρημάτων μέσω απλοποιημένων εργαλείων ΤΠΕ, αναπτύσσοντας ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Βήμα προς Βήμα, συνδεδεμένο με το Open Badges System (OBS) για να δοκιμαστεί / ολοκληρωθεί μέσω δύο ειδικών εκπαιδευτικών συνεδριών κατά τη διάρκεια ζωής του έργου
  • Υποστήριξη τοπικών έργων που εξελίσσονται μέσω προπαρασκευαστικών ενεργειών συγκέντρωσης χρημάτων (ή μέσω crowdfunding, δημιουργίας εταιρικών σχέσεων, προγραμματισμού προϋπολογισμού κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του έργου για την ενίσχυση του αντίκτυπου των μΜΚΟ (C1, C2).
  • Δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα φιλοξενεί ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο για να καθοδηγεί βήμα-προς-βήμα τους χρήστες της ομάδας-στόχου ώστε να μάθουν τις βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικής, για να κάνουν ένα σχέδιο συγκέντρωσης κεφαλαίων, όπου μπορούν να εκπαιδευτούν / συμβουλευτούν , να διαβάσουν Συχνές Ερωτήσεις / να προσανατολισθούν καλύτερα. Τα μαθησιακά προσόντα θα εκδοθούν μέσω του Open Badge System.
  • Ορίσει / αναπτύξει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την ψηφιοποίηση των μΜΚΟ προκειμένου να ορίσει τομείς εργασίας και προτύπων κατάρτισης εντός των οργανισμών.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση των μΜΚΟ σε τοπικό επίπεδο και η βελτίωση της διαχείρισης, της εφαρμογής και της ολοκλήρωσης τους, προκειμένου να διατηρηθούν ζωντανά στο Ευρωπαϊκό δημοκρατικό σύστημα